Algemene voorwaarden

Voorwoord!
Ze moeten op elke website staan, maar zeg nu zelf....wanneer lees je deze voor je een bestelling plaatst! Die lees je alleen als iets niet goed gaat!
Toch moet ik deze er wel opzetten, ook omdat veel producten speciaal op maat gemaakt worden.
Voor je bestelling regel ik proefkaartjes zodat je zeker weet dat dit is wat je wil. Je besteld dus niets zonder dat je niet precies weet of het naar wens is. Is iets toch niet zoals je het voorgesteld had of is iets niet goed gegaan? Bel mij dan persoonlijk even op...ik vindt persoonlijke service en aandacht het belangrijkst...!


Groetjes Karen
06-54625359

Daar komen ze dan de.....Algemene Voorwaarden
Alle (geboorte)kaartjes, overige ontwerpen en producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karen Wullings, het werk te gebruiken, verveelvoudigen, bewerken of openbaar te maken op straffe van een te betalen boete.
 
Deze persoonlijkheidsrechten gelden altijd, ongeacht of een overeenkomst is gesloten met Karen Wullings/Ogeltje./Gein Konijn

 
Indien het een inbreuk is met winstoogmerk, zal o.a. ideëele schade, gederfde omzet en de reeds behaalde winst worden gevorderd. Voorts dient het gebruik van het ontwerp onmiddelijk te worden gestaakt en een rectificatie plaats te vinden.

 
In geval van een inbreuk op basis van gebruik voor prive-doeleinden (bijv. eenmalig gebruik geboortekaartje of het drukken van een canvas doek), zal een minimale boete worden gevorderd van 350 euro tot 500 Euro afhankelijk van de situatie, excl. eventuele buitengerechtelijke incassokosten (die het incassobureau rechstreeks bij de overtreder in rekening zal brengen).

 
Elk ontwerp is o.a. bij de notaris gedeponeerd om datum tot standkoming ontwerp en authenticiteit te bewijzen.
 
Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot het gebruik van een ontwerp van Karen Wullings/Ogeltje voor bijv een geboortekaartje, geeft dit nog niet het recht om dat ontwerp ook voor een ander doel te gebruiken, te bewerken, kopieeren etc. (bijv. het afdrukken van een geboortekaartje op doek). Ook dan zal eerst schriftelijke toestemming verkregen moeten worden van Karen Wullings. Indien deze regel wordt overtreden, zal hierbij onderling een boete worden overeengekomen van 500 euro per gebeurtenis of elke dag dat de overtreding voortduurt.
 
Totstandkoming
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en producten die ogeltje aanbiedt en komt tot stand d.m.v. een bestelling bij www.ogeltje.nl. Wel geeft Ogeltje duidelijke algemene voorwaarden van het product ‘geboortekaartjes’ en aparte algemene voorwaarden van de webshop producten,. De webshop producten hebben andere algemene voorwaarden, de geboortekaartjes kunnen ook niet besteld worden via de webshop. Hieronder staan dan ook beide duidelijk afzonderlijk vermeldt.

Door het maken van een bestelling of het vooraf aangeven van alle wensen ontstaat er een koopovereenkomst en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Dit geldt voor de persoon die de bestelling doet en/of in wiens opdracht is gehandeld. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 -----------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden geboortekaartjes:
Proefkaartje & voorbeeldkaartjes
Proefkaartjes gemaakt van het ontwerp van de klant blijven eigendom van Ogeltje. Ook de standaard voorbeeldkaartjes blijven eigendom van Ogeltje. Ook als er afgezien wordt van de afname van de geboortekaartjes kan Ogeltje kunnen de kosten van de proefkaartjes en eventueel bijkomende kosten, zoals ontwerpkosten, alsnog in rekening gebracht worden als er niet voldaan wordt aan het retourneren van de proefkaartjes....gelieve deze NIET weggooien!


Annulering

Mocht na de proefkaartjes de bestelling en wensen doorgegeven zijn, maar toch blijken na een tijdje dat jullie liever iets anders willen. Dat kan uiteraard, we berekenen de ontwerpenkosten in dit geval door. (nacalculatie).


Levertijd geboortekaartjes
De levertijd van geboortekaartjes is standaard twee tot drie werkdagen. Gezien elk kaartje met veel zorg geproduceerd en met de hand gerild (gevouwen) wordt, blijft de productie arbeidsintentief.
Om de levertijd zo kort mogelijk te houden is het van belang dat u telefonisch contact heeft om de gegevens door te bellen. in het weekend kunt u het beste mailen.
Wij passen het ontwerp aan en sturen deze ter controle terug via de mail.
Als wij op werkdagen voor 11.00 uur akkoord hebben drukken we de kaartjes gelijk die dag, lukt dit niet meer voor 11.00 uur dan worden de kaartjes de volgende werkdag gedrukt.(de geboortekaartjes worden niet geproduceerd in het weekend of op feestdagen)
In het bevestigingsmailtje zetten we ook jullie wensen en de opties voor de verzendingen.
 
Voor de verzendingen kunt u kiezen voor standaard (DHL) of Express (DHL met tijdsgarantie, levering de volgende dag voor 12.00 uur),
DHL bezorgd standaard niet bij de buren, dus mocht er een mogelijkheid zijn dat er niemand thuis is (i.v.m. ziekenhuisopname) is het beter om een ander adres op te geven waar er wel iemand het pakket kan aannemen. Mocht het DHL toch niet lukken het pakket te bezorgen, ze bieden deze de eerst volgende werkdag nog een keer aan. Als het dan nog niet lukt om het pakket te bezorgen dan is het pakket bij de dichtsbijzijnde DHL depot op te halen de eerst volgende werkdag.

Retour ‘voor geboortekaartjes’
Producten die specifiek op maat voor de klant zijn gemaakt/vervaardigd/samengesteld (dus met eigen ontwerp en tekst) kunnen niet geruild worden. Bij geboortekaartjes is dit het geval, deze worden op maat in overleg geproduceerd. Elke ontwerp en kaartje wordt gedrukt conform de afspraken, zoals het model proefkaartje of een standaard voorbeeldkaartje wat vooraf op verzoek gemaakt en verstuurd wordt.
 

Lelijk gedrukt, afgewerkt, gevouwen tijdens het drukken
Als na ontvangst echter blijkt dat er min. 10% van de totale kaartjes niet volgens afspraak geproduceerd zijn, dit doordat er schade is door productie, dan kan dit binnen 24 uur gemeld worden (Belangrijk: niet via de mail, maar telefonisch) waarbij wij dan in de gelegenheid worden gesteld om het product alsnog volgens afspraak opnieuw te produceren en te leveren. Gezien het drukken en de levertijd van geboortekaartjes nooit lang mag duren stellen we een termijn van 24 uur na ontvangst van de geleverde kaartjes. Dus belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden...is dit na 15.00 uur dan is het namelijk onmogelijk de kaartjes (of een deel ervan) nog op die dag over te drukken en te versturen.
Uiteraard moeten de foutieve kaartjes retour gezonden worden, aan de hand van deze exemplaren  zal ook beoordeelt worden dat de kaartjes met recht overgedrukt zijn.
Mocht er geen melding gedaan worden telefonisch en zelfs (een deel) van de de kaartjes al verstuurd/gebruikt zijn dan kan er geen aanspraak meer gedaan worden op de ‘foute’ levering. Wij hebben dan ook niet de kans gekregen de fout te herstellen.

Let op!
Blijkt de melding van de ‘foute’ kaartjes achteraf niet correct, bijvoorbeeld doordat er niet min. 10% kaartjes niet goed zijn maar minder...dan zullen alle kosten, (incl. ingehuurde koerier), achteraf doorberekend worden aan de klant.
 

Blijkt er achteraf toch nog een fout in het kaartje/ontwerp te zitten na het ontvangen van de kaartjes?

Ogeltje drukt nooit de kaartjes zonder toestemming (schriftelijk of telefonisch) van de klant. Dit is ook de reden dat Ogeltje voor het drukken van de kaartjes het ontwerp eerst mailt voor akkoord. De klant/opdrachtgever is verantwoordelijk welke tekst op het kaartje gedrukt wordt, Ogeltje controleert deze niet en is daardoor niet verantwoordelijk voor fouten (hoe stom of voor de handliggend de fout ook is!!!!)  Pas na akkoord van de klant worden de kaarten pas gedrukt, zonder nadrukkelijke akkoord worden de kaarten niet gedrukt!

Mocht er een ontwerp goed gekeurd zijn, de pdf die verstuurd is via de mail, maar de uiteindelijke kaarten anders zijn, oftewel dat er toch een oud of eerder ontwerp gedrukt is.... dan zal Ogeltje de kaartjes opnieuw drukken op onze kosten.

Heeft de klant per ongeluk een fout niet gezien, dan zal Ogeltje op zijn kosten de kaarten overdrukken.  Echter stelt Ogeltje wel de voorwaarden dat beide facturen vooraf voldaan worden, alvorens de kaarten overgedrukt worden.

 
Aansprakelijkheid
In geval van klachten kunt u altijd schriftelijk contact met ons opnemen. De aansprakelijkheid van Ogeltje beperkt zich tot vervanging van of terugbetaling van het artikel, met dien verstande dat er geen sprake is van opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.Bij verkeerd gebruik zal niets vergoed worden.
 
 
Overmacht
Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij de verplichtingen niet kunnen nakomen.
In de geval van de levering van de geboortekaartjes kan het zijn dat DHL niet voldoet aan de afspraak van de levering. Dit gebeurd gelukkig zelden, maar we hebben dit helaas niet in de hand.
Mocht u gekozen hebben voor een Express zending waarbij de zending niet voor 12.00 uur bezorgd is maar een uur later dan zullen we deze kosten ook niet crediteren.
 

Betaling
Betaling  binnen 14 dagen van de factuurdatum. U kunt het betreffende bedrag overschrijven per bank op het rekeningnummer IBAN nummer: NL 75RABO 0122668979 t.n.v. Karen Wullings. Ogeltje blijft eigenaar van het artikel tot het moment van volledige betaling.
Mocht de betaling niet binnen 14 dagen voldaan zijn dan wordt er eenmalig een herinnering gestuurd per mail en post. Na deze herinnering wordt aangetekend een aanmaning verstuurd, hier staan extra administratie kosten bij.
Wordt dan wederom het bedrag niet overgemaakt, dan zal zonder overleg de factuur overhandigt worden aan het incassobureau.

-------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden webshop artikelen
Bestelling via de webshop: (geen geboortekaartjes)
Na het plaatsen van een bestelling, zullen de betreffende artikelen een week voor u gereserveerd worden. Als de betaling na een week niet binnen is ontvangt u een e-mail ter herinnering. Als u daar niet op reageerd zullen de bestelde artikelen niet langer voor u worden gereserveerd worden en weer in de verkoop gaan.en is de overeenkomst verbroken. Incidenteel zou het voor kunnen komen dat het laatste artikel net voor u verkocht is. In dat geval zal er spoedig met u contact worden opgenomen en bestaat er de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, een andere keuze te maken of om op de nieuwe voorraad te wachten. Doordat veel producten met de hand gemaakt worden en op bestelling gemaakt worden kan de levertijd iets langer zijn, dit zal altijd in overleg plaatsvinden.

Herroepingsrecht, bij producten/bestellingen van de webshop
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ogeltje mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling.

3 . Na 14 dagen is het niet mogelijk het product te retourneren of te ruilen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd (14 dagen) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ogeltje. Dit hoeft niet als Ogeltje heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ogeltje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van Ogeltje bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt het bestelde product van de consument, exclusief verzendkosten van het het geretourneerde product. onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer wacht met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. De kosten van de retourzending zijn voor de consument.
 
Levering producten (geen geboortekaartjes)
Na bestelling ontvangt u een bevestiging van uw bestelling. Na ontvangst van de betaling ontvangt u hiervan een bericht en dan zal de bestelling zo spoedig mogelijk, binnen enkele dagen tot maximaal een week (vijf werkdagen), mits op voorraad, verstuurd worden. De bestelling wordt verzonden met TNT post. Beschadigde pakketten dienen nooit geaccepteerd te worden van POST.NL. Ogeltje is verantwoordelijk voor pakketen tot het product bij de klant is.

Het herroepingsrecht geldt voor bestellingen van producten in de webshop, niet voor het bestellen van
geboortekaartjes via de mail (bestellen van geboortekaartjes gebeurd ook niet vie de webshop, maar persoonlijk via de mail na het bestellen van proefkaartjes/voorbeeldkaartjes en de enveloppen).
 

Betaling webshop bestellingen:

De betaling van uw webshop bestelling dient vooraf te gebeuren.

Graag een mailtje als dit is gedaan, dan sturen we daarna gelijk de producten op.

---------------------------------------------------------------------------------------
Toepasselijk recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
 
Privacy beleid
De door u aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons klanten bestand. Dit klantenbestand is niet beschikbaar voor andere bedrijven of commerciele instellingen.
Het kan zijn dat sommige klantengegevens vermeldt op voorbeeldkaartjes, gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 
Onze gegevens
 
Ogeltje
(Ogeltje is onderdeel van Kunststudio.nl)
 
Karen Wullings
Kuijerdamseweg 66
4322 NM  Scharendijke
Tel.: 06-54 62 53 59
 
BTW 1739.27610.B01
Rabobank 1226 68 979
IBAN NL 75RABO 0122668979
KvK 24397353
 
info@kunststudio.nl
www.kunststudio.nl